ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА BACB Pay Бизнес

Това уведомление за поверителност има за цел да Ви даде информация за това, какви Ваши лични данни обработва Пейнетикс по време и във връзка с използването на BACB Pay Бизнес („Бизнес портала/ът“), достъпен на следния адрес: https://business-pay.bacb.bg/ във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

"Файър" означава „Файър“ АД - дружество, регистрирано в Република България с ЕИК 203617076, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. партер, вписано като представител на „Пейнетикс“ в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС, воден от БНБ. Файър технически поддържа и експлоатира мобилното приложение phyreapp, както и неговите white label имплементации („Мобилното/ите приложение/я“) и Файър Софтуера. Файър е доставчик на технически услуги, който подпомага предоставянето на платежните услуги от страна на Пейнетикс, без да влиза във владение на средствата, които трябва да бъдат прехвърлени, включително чрез обработка и съхранение на данни, автентичността на данните и обекта, информационните технологии и комуникационната мрежа, осигуряване, предоставяне и поддръжка на терминали и устройства, използвани за платежни услуги, с изключение на услугите за иницииране на плащания и информационни услуги за сметки;

„Пейнетикс” означава „Пейнетикс“ АД – дружество, регистрирано в Република България с ЕИК 131574695, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, партер,. Пейнетикс АД е дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, издаден от Управителния съвет на Българската народна банка с решение № 44 от 11.04.2016 г. и е вписано в регистъра, воден от Българската народна банка, който може да бъде намерен на http://www.bnb.bg/RegistersAndServices/RSPIPublicRegisters/index.htm. Българската народна банка осъществява надзор над дейността на „Пейнетикс” АД. „Пейнетикс” АД е регистрирано като администратор на лични данни със Сертификат № 3721 / 25.01.2015 г. в Комисията за защита на личните данни;

„Файър Система за плащания“ означава софтуерен модул за приемане на уеб плащания (Web payments), който предоставя техническа възможност за получаване на плащания от търговци, ползващи модула, чрез QR код в десктоп среда или чрез Дийп линк в мобилна среда, относно стоки или услуги, предлагани от тези търговци, както и за извършване на свързаните с това платежни операции; Платежните услуги, извършвани чрез Модула за приемане на уеб плащания (Web payments), включително приемането на плащанията, се извършват от „Пейнетикс” АД;

„Търговец/Вие/Вас“ означава едноличен търговец и/или юридическо лице, регистрирано на територията на Европейския съюз (официалните държави членки) и Гибралтар, което е сключило или се е регистрирало в Бизнес портала, с оглед сключване на Рамков договор за откриване и водене на платежна сметка и предоставяне на платежни услуги;

„Рамков договор“ означава рамков договор по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи („ЗПУПС“) за откриване и водене на платежна сметка и предоставяне на платежни услуги, сключен между Търговец, Пейнетикс и Файър;

“Политика за поверителност“ означава настоящият документ, уреждащ условията и начина, при които се обработват личните данни на физически лица – Търговци, или на представителите на юридически лица – Търговци, по смисъла, посочен тук по-горе;

Тази политика е важен документ. Препоръчваме Ви да го прочетете внимателно, да отпечатате и да запазите копие за справка.

Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно това как събираме, съхраняваме и използваме Вашата лична информация или искате копие от информацията, която държим за Вас, моля свържете се с нас, като:

Пишете на Служител по защита на данните в Пейнетикс или Файър на адрес: ул. "Джеймс Баучер" № 76, 1407 София, България; или ни изпратите съобщение на support@phyreapp.com.

BACB Pay Бизнес (по-долу „Бизнес портала/ът“) е онлайн платформа, насочена към бизнес клиенти на Пейнетикс и Файър (търговци по смисъла на Търговския закон), достъпна на следния уеб адрес: https://business-pay.bacb.bg/ и предоставяща следните неизчерпателно изброени възможности след регистрация и създаване на профил: 1) за търговци, които нямат открита Сметка при Пейнетикс - сключване на Рамков договор за откриване и водене на платежна сметка и предоставяне на платежни услуги и преминаване на процедура по Идентификация дистанционно, след извършване на регистрация от представител на търговец; 2) за търговци, които имат вече открита Сметка при Пейнетикс – достъп до Сметката, в т.ч. възможност за проследяване на баланса и трансакционната история; извличане на отчети за определен период; автоматизиране на преводи от Сметката към сметка при друг доставчик на платежни услуги; извършване на възстановявания (refund), както и предоставяне на друга информация, свързана със Сметката. Бизнес порталът е създаден с цел подобряване на обслужването на Търговците, сключили Рамкови договори с Пейнетикс и Файър, на основание които използват платежна сметка, открита при Пейнетикс.

За да осигури изпълнението на посочените по-горе цели, Пейнетикс обработват лични данни на физически лица – Търговци, и/или представители на юридически лица – Търговци, само за следните цели:

 • администриране и поддържане на BACB Pay Бизнес, с оглед осигуряване достъп до платежната сметка на Търговец, открита при Пейнетикс;
 • преминаване на първоначална или последваща процедура по идентификация на Търговец (процедура, при която се установява корпоративният статус на Търговеца и самоличността на неговите представители и действителни собственици, съгласно предвиденото в 2.3. от Общите условия на Пейнетикс.
Какви лични данни обработваме?
 • данни от документ за самоличност - три имена, ЕГН, дата и място на раждане, постоянен адрес, цвят на очи, ръст, гражданство/а;
 • имейл адрес, телефонен номер.

Пейнетикс обработва тези лични данни, с оглед встъпване в договорни отношения с Търговец и/или с оглед изпълнение на задължения, произтичащи от вече сключен Рамков договор, както и за да изпълнят законовите изисквания, установени от приложимото законодателство.

Срокът на обработването за тези цели е до 5 /пет/ години, считано от годината, следваща годината, през която е прекратено правоотношението между Вас и Пейентикс.

Данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети и/или съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели – 10 години.

Вашите права във връзка с обработваните съгласно тази Политика лични данни:

Всеки субекти, чиито лични данни се обработват, съгласно тази Политика, имат право да:

 • да възразят срещу обработването на техните лични данни;
 • да бъдат информиран какви видове техни лични данни се обработват от Пейнетикс;
 • право на достъп и на копие от обработваните за тях лични данни;
 • право на коригиране и изтриване на личните им данни;
 • право на ограничаване на обработването;
 • на преносимост.

Можете да упражните всяко от горните си права чрез подаване на писмено заявление по някой от следните начини:

 • чрез електронно писмо до: support@phyreapp.com
 • чрез писмо, адресирано до: ул. "Джеймс Баучер" № 76, 1407 София, България

Имате също право да подадете жалба във връзка с обработването на личните Ви данни пред надзорния орган, който за Република България е Комисията за защита на личните данни.

Имайте предвид, че заявлението Ви за упражняване на което и да е от правата Ви, трябва да съдържа поне името Ви и друга идентифицираща информация, описание на искането Ви, предпочитан начин за комуникация с Вас, адрес за кореспонденция, подпис и дата на заявлението.

Ако заявлението е подписано от пълномощник, към него трябва да приложите и съответното пълномощно.

Пейнетикс може да се свърже с Вас за допълнителна информация, ако е необходимо самоличността Ви да бъде потвърдена или заявлението Ви да бъде допълнително уточнено.

Ако получим лични данни, които са прекомерни с оглед нашите нужди да постигнем целите по-горе, ние ще изтрием тази информация незабавно, но не по-късно от 1 месец от получаването й.

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

За да спомогнем за защитата на Вашите лични данни, ние сме внедрили мерки за физическа, персонална, техническа и административна защита. Регулярно обновяваме и тестваме нашите технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само за онези служители и обработващи, които трябва да имат тази информация, за да Ви предоставят предимства, стоки и услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители относно важността на конфиденциалността и поддържането на поверителността и сигурността на Вашата информация. Ангажираме се да вземем необходимите дисциплинарни мерки, за да наложим спазването на задълженията за поверителност от страна на нашите служители.

ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЯВАНИЯ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност може да се променя и изменя. Ще Ви уведомим своевременно за всяко изменение на Политиката, като актуалната ѝ версия ще намерите публикувана тук.