ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ПЛАТЕЖНА СМЕТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ НА ТЪРГОВЦИ.
/версия 2, в сила от 14.06.2021 г./

Настоящите общи условия за откриване и водене на платежна сметка и предоставяне на платежни услуги („Общи/те условия”) имат значение на рамков договор по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи („ЗПУПС”) – Рамков договор. Същите уреждат съдържанието на договора, който се сключва между търговец и „Пейнетикс” АД, с оглед изпълнение на платежни услуги.

Предоставянето на тези Общи условия не създава задължение за „Пейнетикс” АД и/или „Файър” АД за сключване на договор с търговец за откриване и водене на платежна сметка и предоставяне на платежни услуги. „Пейнетикс” АД и „Файър” АД не са задължени да мотивират отказа си да сключат договор с определено лице.

При регистрацията си в BACB Pay Бизнес търговецът, чрез своя законен представител или упълномощено лице, потвърждава и приема тези Общи условия. Съгласието с настоящите Общи условия се дава по електронен път, чрез електронно изявление, което изисква отбелязване на съответното поле за съгласие и приемане на тези Общи условия.

Търговците, които към момента на регистрацията си в BACB Pay Бизнес, вече имат сключен Рамков договор с „Пейнетикс” АД /”Заварени търговци”/, чрез своя законен представител или упълномощено лице, чрез отбелязване на полето за съгласие и регистрацията в BACB Pay Бизнес, изразяват съгласие:

- че приемат тези Общи условия и

- че в отношенията им с „Пейнетикс” АД няма да са приложими вече сключеният Рамков договор с „Пейнетикс” АД и всички приложения към него, като същите ще бъдат заместени от тези Общи условия, които от датата на приемането им ще уреждат изцяло съдържанието на договора между търговеца и „Пейнетикс” АД, с оглед изпълнение на платежни услуги. В отношенията между „Пейнетикс” АД и Заварените търговци остават приложими договорените финансови условия при подписване на Рамковия договор освен ако същите не са предоговорени или ако „Пейнетикс” АД не ги е изменило, съгласно предвиденото в раздел IV, т.4.7., тук по-долу.

Отбелязване на полето за съгласие и регистрацията в BACB Pay Бизнес, ще има значението на електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като с приемането на Общите условия Търговецът съгласява, че правната сила на така положения от негово име електронен подпис на законен представител или упълномощено лице от Търговеца е равностойна на тази на саморъчен подпис.

РАЗДЕЛ I: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на тези Общия условия се прилагат следните определения, освен ако контекстът изрично не изисква друго:

1.1. „Пейнетикс” „ние”, „нас”, „наш” означава „Пейнетикс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, партер, вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, под ЕИК 131574695. „Пейнетикс“ АД е дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, издаден от Управителния съвет на Българската народна банка с решение № 44 от 11.04.2016 г. и е вписано в регистъра, воден от Българската народна банка, който може да бъде намерен на: http://www.bnb.bg/RegistersAndServices/RSPIPublicRegisters/index.htm. Пейнетикс извършва дейност по издаване и разпространение на електронни пари и по предоставяне на платежни услуги по член 4, т.1, т.3, т.4, б.”б”, т.5, и т.6 от ЗПУПС. Българската народна банка осъществява надзор над дейността на „Пейнетикс” АД;

1.2. „Файър“ или Представител е „Файър“ АД, ЕИК 203617076, вписан като представител на Пейнетикс в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС, воден от БНБ; „Файър“ АД е дружество, регистрирано в Република България, с ЕИК 203617076, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 76А, ет. партер, което технически поддържа и експлоатира Файър Системата за плащания. Файър е доставчик на технически услуги, който подпомага предоставянето на платежни услуги, без да влиза във владение на средствата, които трябва да бъдат прехвърлени, включително чрез обработка и съхранение на данни, автентичността на данните и обекта, информационните технологии и комуникационната мрежа, осигурява, предоставя и поддържа терминали и устройства, използвани за платежни услуги, с изключение на услуги за иницииране на плащания и информационни услуги за сметки;

1.3. Търговец/Вие/Вас е всеки едноличен търговец и/или всяко юридическо лице, регистрирано на територията на Европейския съюз (официалните държави-членки) и Гибралтар, което е приело настоящите Общи условия и е одобрено от „Пейнетикс”АД, като страна по Рамков договор с „Пейнетикс”АД;

1.4. Приложим закон е действащото законодателство на Република България. Всички и каквито и да са спорове, възникнали от или свързани с Рамковия договор, които не могат да се разрешат от страните по взаимно съгласие, ще бъдат отнасяни към арбитражния съд на Българска търговско-промишлена палата, съгласно правилата за разрешение на спорове, въз основа на арбитражни клаузи, в състав от трима арбитри;

1.5. Общи условия са настоящите Общи условия, уреждащи съдържанието на рамковия договор, сключен между „Пейнетикс“ АД, „Файър“ АД и Търговец, по повод изпълнение на платежни услуги, ведно с Тарифата и с всички приложения към тях;

1.6. Електронни пари означава номиналната стойност на парични средства, които се съхраняват в електронна форма, включително магнитна форма, в информационната система на Пейнетикс по сметка за електронни пари на Търговец в Пейнетикс. Електронните пари се издават чрез вписване по сметката на Търговеца в Пейнетикс на техния притежател, тяхната сума, датата на издаване и други данни в регистъра за електронни пари, съхраняван в информационната система Пейнетикс. Издадените електронни пари могат да се използват, както е посочено в настоящите Общи условия до техния лимит и могат да бъдат изкупени обратно от Търговеца, съгласно посоченото в Рамковия договор и настоящите Общи условия;

1.7. Идентификация на Търговец означава процедура по установяване на корпоративния статус на Търговеца и самоличността на неговите представители и собственици, съгласно чл.2.3. от тези Общи условия и процедурите на Пейнетикс.

1.8. Искане за Трансакция означава генерирано от Файър Системата за плащания съобщение, съдържащо необходимите данни за изпълнение на Платежно нареждане, във връзка със заплащане по Сметка на Търговеца стойността на стоки или услуги, предоставяни от Търговеца на Клиент.

1.9. Платежно нареждане е всяко нареждане от Клиент към Пейнетикс, с което се разпорежда изпълнението на Трансакция;

1.10. Трансакция означава платежна операция за кредитен превод на средства, наредена/авторизирана от Клиент до Пейнетикс по реда, посочен в настоящите Общи условия, за прехвърляне на средства чрез Файър Системата за плащания от сметка на Клиент в Пейнетикс в сметка на Търговец в Пейнетикс.

1.11. Клиент е всяко физическо лице, заявило/поръчало услуга или стока при Търговец, което е потребител на мобилно приложение на Файър или поддържано от Файър („powered by phyre”), по-нататък наричано „Приложение, поддържано от Файър“;

1.12. Кредитен превод означава национална или презгранична платежна услуга за заверяване на платежна сметка на получателя посредством една или няколко платежни операции, извършвани по платежна сметка на платеца от доставчика на платежни услуги, който води платежната сметка на платеца, въз основа на дадено от платеца нареждане.

1.13. Сметка означава платежна сметка за електронни пари в лева, обозначена с международен номер на банкова сметка (IBAN), открита на името на Търговеца в Пейнетикс по силата на сключен Рамков договор, по която постъпват и се съхраняват средствата от осъществени Трансакции и която може да бъде използвана по реда, предвиден в настоящите Общи условия;

1.14. Извлечение от сметка означава информация, предоставена от Пейнетикс на Търговеца чрез Файър Системата за плащания, което съдържа информация за Трансакциите и другите платежни операции, извършени през определен период от време, както и за състоянието на Сметката.

1.15. Услуги означава Услугите, предоставяни от Пейнетикс на Търговец по:

1.15.1. откриване и поддържане на Сметка на името на Търговец при Пейнетикс;

1.15.2. прехвърляне на средства от Трансакции към Сметката;

1.15.3. издаване и съхранение на Електронни пари по Сметката;

1.15.4. обратно изкупуване на Електронни пари по Сметка, включително на периодична база и извършване на кредитни преводи относно стойността на обратно изкупените електронни пари към платежна сметка, посочена от и открита на името на Търговеца при друг доставчик на платежни услуги;

1.15.5. предоставяне на отчетна информация относно операциите по Сметката;

1.15.6. извършване на превод от Сметката към сметка на потребители на Търговеца, открита при Пейнетикс.

1.16. Тарифа представлява Приложение и неразделна част от настоящите Общи условия, съдържащо информация за всички Такси за Трансакции, както и други такси и комисиони, дължими на Пейнетикс и Файър за предоставените Услуги;

1.17. Такси означава таксите, които дължите по силата на настоящите Общи условия, във връзка с използването на предвидените в тях Услуги. Всички такси са посочени в Тарифата.

1.18. Такса за Трансакция означава определена такса, дължима от Търговеца към Пейнетикс, за всяка Трансакция, съгласно Тарифата;

1.19. Файър Система за плащания означава софтуерен модул за приемане на уеб плащания (Web payments), който предоставя техническа възможност за получаване на плащания от търговци, ползващи модула, чрез QR код в десктоп среда или чрез Дийп линк в мобилна среда, относно стоки или услуги, предлагани от тези търговци, както и за извършване на свързаните с това платежни операции; Платежните услуги, извършвани чрез Модула за приемане на уеб плащания (Web payments), включително приемането на плащанията, се извършват от „Пейнетикс” АД;

1.20. BACB Pay Бизнес и/или Бизнес портал означава онлайн платформа, достъпна на следния уеб адрес: https://business-pay.bacb.bg/ и предоставяща следните неизчерпателно изброени възможности след регистрация и създаване на профил от представител на търговец: 1) за търговци, които нямат открита Сметка при Пейнетикс - преминаване на процедура по Идентификация дистанционно и сключване на Рамков договор за откриване и водене на платежна сметка и предоставяне на платежни услуги и 2) за търговци, които имат вече открита Сметка при Пейнетикс /Заварени търговци/– приемане на настоящите Общи условия и изразяване на съгласие клаузите на сключения рамков договор с „Пейнетикс”АД и всички приложения към него да бъдат заместени от клаузите на настоящите Общи условия;

3) за всички Търговци - достъп до Сметката, в т.ч. възможност за проследяване на баланса и трансакционната история; извличане на отчети за определен период; при обратно изкупуване на електронни пари - автоматизиране на преводи от Сметката към сметка при друг доставчик на платежни услуги, установен в Република България; извършване на възстановявания (refund), както и предоставяне на друга информация, свързана със Сметката.

1.21." БАКБ " означава „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА “ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н Средец, ул. "Славянска" № 2, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията с ЕИК 121246419, електронна поща bacb@bacb.bg, дружество, което е вписано в регистъра на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в Република България и е регистрирано от Българска народна банка като представител на Пейнетикс по член 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи. Българската народна банка осъществява надзор над дейността на БАКБ.

1.22. Уникален идентификатор на Сметката означава международен номер на банкова сметка (IBAN);

1.23. Работен ден е всеки ден, различен от събота или неделя, или официален празник в Република България;

РАЗДЕЛ II: ОБХВАТ. СРОК.

2.1. По силата на сключен Рамков договор, Пейнетикс предоставя на Търговеца Услугите от Раздел I, точка 1.15, съгласно предвиденото в тези Общи условия.

2.2. По силата на сключен Рамков договор, Файър предоставя на Търговеца неизключителното право да ползва функционалностите на Файър Системата за плащане при условията на настоящите Общи условия, както и се задължава да предостави достъп на Търговеца до Файър Системата за плащане, да поддържа Файър Системата за плащания и да предоставя на Търговеца съдействие при ползването ѝ.

2.3. Преди сключване на Рамков договор, търговецът следва да премине през процедура по Идентификация на Търговец и да представи всички изискани от Пейнетикс и Файър документи и информация, включително, но не ограничено до:

2.3.1. единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ;

2.3.2. извлечение от учредителния/устройствен акт на Търговеца, с което се установяват правомощията за разпореждане с неговото имущество;

2.3.3. актуално удостоверение за регистрация на Търговеца, с което се удостоверяват лицата, които го управляват и представляват, и техни лични данни по документ за самоличност

2.3.4. пълномощно, ако има такова, с което лицето/лицата, което/които управлява/т и представлява/т титуляря, оправомощава/т друго лице/ лица да се разпорежда/т със средствата по Сметката от името на титуляря; подписът на упълномощителя трябва да бъде положен в присъствието на лице, оправомощено за това от доставчика на платежни услуги, или да бъде заверен нотариално;

2.3.5. лични данни по документ за самоличност на лицата, които имат право да се разпореждат със средствата по Сметката;

2.3.6. лични данни на представителя на Търговеца по документ за самоличност;

2.3.7. информация под формата на декларация за действителните собственици на Търговеца, съдружници/акционери/лица с дялово участие в капитала на Търговеца и пр.;

2.3.8. информация дали лицата представляващи и управляващи Търговеца, лицата притежаващи дял от капитала на Търговеца или трети свързани лица, са видни политически личности по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

2.3.9. електронен и физически адрес на Търговеца, телефонен номер;

2.4. Заварените Търговци могат да не преминават нова процедура по Идентификация на Търговец, но Ние си запазваме правото да изискваме допълнителна информация относно всеки Търговец, включително заварен Търговец, както и да прилагаме задълбочена процедура по Идентификация на Търговеца, съобразно вътрешните ни правила и процедури.

2.5. След успешно преминаване на Идентификацията на Търговеца и одобряване на търговеца от „Пейнетикс”АД, системата на „Пейнетикс”АД генерира платежна сметка и Уникален идентификатор на сметката (IBAN). Информация за откритата на името на Търговеца Сметка (включително издадения Уникален идентификатор на сметката) се отразява в профила на търговеца в BACB Pay Бизнес, като от момента на отразяване на тази информация в профила на търговеца в BACB Pay Бизнес се счита, че е налице валидно сключен Рамков договор между Търговеца и „Пейнетикс”АД, обективиран с настоящите Общи условия. По Сметката могат да се получават средства от Трансакции и да се извършват операции, както е посочено в тези Общи условия.

2.6. Ние си запазваме правото незабавно да прекратим нашия договор с Търговеца, ако имаме основание да смятаме, че Търговецът не отговаря на тези Общи условия.

2.7. Рамковият договор се сключва между Страните за неопределен срок и ще е в сила до прекратяването му от някоя от тях, съгласно посоченото в раздел XII от тези Общи условия.

РАЗДЕЛ III: ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

3.1. Всяка страна гарантира и декларира на другата, че:

3.1.1. Притежава и ще запази всички необходими права, правомощия и разрешения да сключи Рамковия договор и да изпълни задълженията си по него;

3.1.2. Ще изпълнява задълженията си съгласно тези Общи условия и приложимото право, с необходимите умения и дължима грижа; и

3.1.3. Разполага със и ще поддържа адекватни съоръжения и мерки (включително за обучение на персонал, вътрешен контрол и техническо оборудване), за защита на достъпа до Сметката, на личните данни и задълженията за конфиденциалност, посочени тук.

3.1.4. Допълнителни гаранции, предоставени от Търговеца:
Търговецът гарантира и декларира, че:

3.1.5. Сключването на Договор няма да е в конфликт със и няма да наруши спазването на условията и разпоредбите на каквото и да e споразумение или дружествен договор/учредителен акт или по какъвто и да е друг начин да наруши друго споразумение, независимо от формата му, по което Търговецът е страна;

3.1.6. Няма инициирани действия от трети страни, образувани съдебни дела или предприети правни действия с предмет парични или непарични претенции срещу Търговеца, които значително биха затруднили възможността на Търговеца да извършва дейността си, както е предвидено тук, или да повлияе неблагоприятно върху финансовото му състояние или операции;

3.1.7. Търговецът ще се съобразява със съответните закони и регламенти за защита на личните данни (така също и чувствителни лични данни), във връзка с Клиентите и информация за Трансакциите, доколкото има достъп до такива данни;

3.1.8. Търговецът ще достави стоките/услугите си на Клиентите с необходимата грижа и без ненужно забавяне;

3.1.9. Всички продукти/услуги на Търговеца, които са предоставени на Клиентите, са в съответствие с приложимото право във всяка юрисдикция, в която или за която Търговецът предлага стоките и услугите си;

3.1.10. Търговецът винаги ще има всички необходими лицензи и разрешителни за участие в рекламирането и предоставянето на своите стоки и услуги; и

3.1.11. Търговецът не получава средства във връзка с незаконни, измамни, заблуждаващи или манипулативни действия или практики и Търговецът не изпраща нито получава средства към или от незаконен източник;

3.1.12. Търговецът по всяко време ще спазва приложимото към дейността му законодателство;

3.1.13. Търговецът следва да отговаря своевременно на запитвания от Клиенти и да разрешава без забавяне всички спорове с Клиенти относно стоки/услуги, заплатени по реда на настоящите Общи условия;

3.1.14. Търговецът е предоставил вярна, точна и пълна информация в процедурата по Идентификация на Търговеца, като при поискване от Пейнетикс ще предоставя допълнителни данни и информация относно правния си статут, делова дейност и произход на средства, както и се задължава незабавно да актуализира предоставената информация, в случаите на настъпили промени в нея.

РАЗДЕЛ IV: ТАКСИ

4.1. Таксите, които Търговецът трябва да плати за предоставените Услуги, са изложени в Тарифата, представляваща неразделна част от тези Общи условия.

4.2. Освен ако е уговорено друго, всички разноски, такси и други плащания, които ще бъдат направени от Търговеца съгласно Договора, са без ДДС и какъвто и да е друг подобен данък (ако има такъв). В допълнение към плащането на подобни суми, Търговецът е отговорен за плащането на ДДС и други относими данъци.

4.3. Търговецът изрично се съгласява, че Пейнетикс автоматично ще приспадне Таксите и други дължими такси и комисионни от Сметката на Търговеца на дневна база, без да е нужно допълнително разрешение, одобрение или съгласие от Търговеца.

4.4. Пейнетикс запазва правото си да начислява на Търговеца разумни суми и допълнителни такси за възстановяване на разходи, претърпени от Пейнетикс поради прекомерни жалби и въпроси от Клиента, свързани с Търговеца.

4.5. Търговецът се съгласява да плати на Пейнетикс и Файър сумата от каквито и да е глоби или санкции или обезщетения, наложени на или поискани от Пейнетикс и/или Файър от трети лица и/или от БНБ или други държавни органи за нарушение от страна на Търговеца на правилата, регламентите, насоките, политиките или други актове на третото лице или БНБ, или заради нарушения на тези Общи условия.

4.6. Търговецът трябва да плати на Пейнетикс и Файър възнаграждение за каквито и да било други услуги, предоставени на Търговеца от Файър и/или Пейнетикс, както и всички други такси, предвидени в тези Общи условия и Тарифата.

4.7. Пейнетикс може едностранно да изменя финансовите условия и такси, посочени в Тарифата, неразделна част от тези Общи условия, и/или да въвежда нови такси в допълнение към посочените, за което ще уведоми Търговеца не по-малко от 10 /десет/ дни предварително. В случай че Търговецът не е съгласен с тези изменения, той има правото да прекрати договора чрез изпращане на писмено уведомление до Пейнетикс, което трябва да бъде получено от Пейнетикс до влизането на измененията в сила.

РАЗДЕЛ V: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ

5.1. Файър Системата за плащания предоставя техническа възможност на Търговеца да получава плащания за предоставяни от Търговеца стоки или услуги, чрез Кредитен превод, иницииран чрез „QR код“ в десктоп среда или чрез „Дийп линк“ в мобилна среда от Клиент към открита на името на Търговеца Сметка, както и техническата възможност за извършване на Трансакции.

5.2. За да бъдат получени средства по Сметката, Клиент заявява желание за извършване на Трансакция чрез Файър Системата за плащания, след което се генерира Искане за Трансакция. За всяка Трансакция се създава ново Искане за Трансакция. Искането за Трансакция е валидно еднократно и е обвързано само с една Трансакция. За следваща Трансакция се създава ново Искане за Трансакция. Искането за Трансакция се предоставя на Клиента и съдържа :

  • „QR код“ в десктоп среда. Клиентът сканира със своето мобилно устройство генерирания QR код, съдържащ информацията за Трансакцията със своето Приложение, поддържано от Файър и авторизира Трансакцията посредством биометрични данни (пръстов отпечатък и/или лицево разпознаване) и/или своя ПИН.

  • „Дийп линк“ в мобилна среда. Дийп линкът отваря екран на мобилното устройство на Клиента с искане за авторизиране на Трансакцията чрез Приложение, поддържано от Файър. Клиентът авторизира Трансакцията посредством биометрични данни (пръстов отпечатък и/или лицево разпознаване), и/или своя ПИН.

5.3. С изпълнение на действията по 5.2, Клиентът депозира Платежно нареждане към Пейнетикс и Пейнетикс се задължава да изпълни Трансакцията, съгласно полученото Платежно нареждане, ако са спазени условията, предвидени в настоящите Общи условия.

5.4. Пейнетикс няма задължението да извърши Трансакция в случай че:

5.4.1. Нужната информация за Трансакцията не е била подадена на Пейнетикс;

5.4.2. Пейнетикс е получило жалба от или от името на Клиента, според която има неразрешен спор или оспорване на цена или таксуване (независимо дали е валидно) между Търговеца и Клиента;

5.4.3. Трансакцията е направена при или от търговец, различен от Търговеца;

5.4.4. Трансакцията по друг начин нарушава условията на тези Общи условия или вътрешни правила, регулации, регламент, политика или насока на Пейнетикс;

5.4.5. Клиентът отправи писмена жалба към Пейнетикс, че Клиентът не е направил или потвърдил Трансакцията;

5.4.6. Клиентът не подаде Платежно нареждане за Трансакция към Пейнетикс по реда, посочен в тези Общи условия;

5.5. Във всеки един от изброените в чл. 5.4. случаи Пейнетикс не е задължено да извършва Трансакцията. Също така, Пейнетикс ще има правото, без предварително да извести Търговеца, да блокира сумата на Трансакцията по Сметката на Търговеца до отпадане на обстоятелството по чл. 5.4.

5.6. Търговецът извършва валидна лоялна политика за смяна и връщане на стоки и услуги и да прави промени по отношение на продадените и/или наетите от Клиентите стоки или услуги, съгласно изискванията на действащото законодателство когато е приложимо. Ако са върнати стоки или са прекратени или отказани услуги, или е променена цена, и е необходимо възстановяване на суми на Клиент Търговецът ще подготви и Платежно нареждане за Кредитен превод (обратна Трансакция), за сумата на променената цена/цената на отказаната стока или услуга. Ако сумата на обратните Транзакции надвишава сумата на Транзакциите от продажби, Търговецът трябва да изплати разликата на Пейнетикс.

5.7. Търговецът се задължава да управлява с грижата на добър търговец всяко връщане или замяна на стока/отказ от услуги, както и да възстановява в посочените от приложимото законодателство срокове всички суми от Трансакции за върната или заменена стока/отказ от услуги.

5.8. Ако няма да се извършва възстановяване на средства или връщане, това следва да е допустимо от действащото законодателство и Клиентът трябва да бъде писмено уведомен при Трансакцията, че продажбата е „окончателна“ и не са позволени „никакви връщания“. Клиентът трябва да бъде писмено уведомен за всяка политика на Търговеца, която предвижда да не се извършва връщане на средства.

РАЗДЕЛ VI: ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ПО СМЕТКА НА ТЪРГОВЕЦА. 6.1.

Еквивалент в Електронни пари на сумите от Трансакциите се прехвърлят по сметка на Търговеца съгласно предвиденото в тези Общи условия;

6.2. Пейнетикс прехвърля съответната сума електронни пари по Сметката на Търговеца, със сума равна на сумата от всички Трансакции на Търговеца, съгласно сроковете посочени в чл. 87 и 89 от ЗПУПС. Преводът ще бъде намален със: (i) сумата на всички отказани, отхвърлени или на Клиента суми; (ii) всички възстановявания на средства, обработени за сметка на Клиенти по време на посочения времеви период; (iii) таксите, разноските и други суми, които Търговецът дължи на Пейнетикс и Файър; (iv) всички такси, неустойки, санкции, и други разноски, понесени или платими от Пейнетикс или Файър, които са за сметка на Търговеца съгласно тези Общи условия; и (v) всички останали такси и разноски, посочени в Тарифата. Независимо от горепосоченото, Пейнетикс има право да спре изплащането на цялата или част от сумата по която и да е Трансакция, ако Пейнетикс, по своя преценка, има съмнения, че Трансакцията, към която се отнасят плащанията – или една или повече Трансакции –са измамни, или са извършени в нарушение на закона, и/или на тези Общи условия, и/или са неразрешени от Клиента, и/или са част от незаконосъобразна дейност;

6.3. Ако Пейнетикс узнае за каквито и да било спорове между Търговец и Клиент, искове, правни действия спрямо Търговеца, образувани съдебни, административни или изпълнителни производства (във всеки случай, независимо фактически или потенциални) или прецени, че могат да възникнат каквито и да са спорове, искове, Общи условия, Пейнетикс може (въпреки която и да са друга разпоредба от тези Общи условия) да забави всяка Трансакция, докато Търговецът представи достатъчно доказателства, че посочените в този член хипотези не са налице или са окончателно са уредени.

6.4. В случай че Пейнетикс има основателна причина за съмнение, че дадена Трансакция може да бъде измамна, и/или извършена в нарушение на закона и/или на тези Общи условия, и/или е неразрешена от Клиента, и/или е част от незаконосъобразна дейност, Пейнетикс има правото да задържи сумата на тази Трансакция и да извърши разследване или да възложи на трето лице да извърши разследване, както и да уведоми съответните държавни органи.

6.5. Ако по време на действие на този Договор и след прекратяването му независимо поради каква причина, Пейнетикс узнае или има основателна причина за съмнение, че Търговецът е нарушил или може да е нарушил задълженията си, изложени в тези Общи условия, Пейнетикс може да задържи прехвърляне на средства/обратно изкупуване на Електронни пари, без необходимост от предварително уведомление до Търговеца. В тези случаи Пейнетикс уведомява Търговеца относно размера на задържаната сума, причините за задържането ѝ (освен ако оповестяването на тази причини не е разрешено от нормативен акт) и необходимите действия, които следва да бъдат предприети от търговеца за уреждане на случая.

6.6. Търговецът няма право да претендира лихва или каквато и да е друга компенсация или обезщетение, свързани с каквито и да са суми, задържани от Пейнетикс, съгласно тези Общи условия и приложимите законови разпоредби.

6.7. Върху средствата в Сметката не се начисляват лихви и не се дължат други компенсации или обезщетения от Пейнетикс и/или Файър.

6.8. Пейнетикс изкупува по номинална стойност държаните Електронни пари по искане на Търговеца, както е посочено в тези Общи условия. Търговецът може да отправи искане за обратно изкупуване по всяко време от действието на този Договор, както и в срок от 12 месеца след неговото прекратяване.

6.9. Пейнетикс, в качеството си на издател на електронните пари, изкупува обратно посочената в искането сума, до размера на държаните електронни пари по Сметката, намалени с дължимите такси, ако има такива.

6.10. За обратното изкупуване се начислява такса съгласно Тарифата, ако е налице поне едно от следните обстоятелства:

- когато обратното изкупуване е поискано преди изтичането на Рамковия договор;

- когато Търговецът прекрати Рамковия договор преди изтичането му;

- когато обратното изкупуване е поискано повече от една година след датата на прекратяване на Рамковия договор.

6.10.1. Съгласно уговореното в Рамковия договор, Търговецът може да инструктира Пейнетикс, с предварителна заявка, да извършва обратно изкупуване на наличните по Сметката електронни пари периодично, на определен интервал от време, зададен от Търговеца, като превежда тяхната равностойност по платежна сметка открита в банка, предварително посочена от Търговеца.

6.11. Сумата на обратно изкупените електронни пари се заплаща по платежна сметка открита в банка, чийто титуляр е Търговецът, като всички банкови и други такси в тази връзка се поемат от Търговеца.

РАЗДЕЛ VII: МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

7.1. Достъпът на Търговеца до BACB Pay Бизнес, се осъществява чрез парола, създадена от Търговеца при първоначалната си регистрация с телефонен номер и след верифициране посредством еднократен код, изпратен чрез SMS Файър Системата за плащания. Търговецът се задължава да полага всички необходими мерки за защита на паролата на Търговеца в BACB Pay Бизнес, включително да не я предоставя на трети лица, да не я записва на видни места или на места, достъпни за трети лица. Нито Файър, нито Пейнетикс носят отговорност за претърпени от Търговеца вреди в следствие на неприлагане на достатъчни мерки за сигурност от Ваша страна.

7.2. След регистрация в Бизнес портала и успешно преминаване през процедура по Идентификация, Файър предоставя на Търговеца уникален идентификатор на Търговеца (Мerchant ID) и парола (API Key), която да се използва от Търговеца за достъп до API на Файър Системата за плащане. Уникалният идентификатор и паролата могат да бъдат достъпени от Търговеца чрез създадения профил в BACB Pay Бизнес. Търговецът се задължава да полага всички необходими мерки за защита на паролата и уникалния идентификатор на Търговеца, включително да не ги предоставя на трети лица, да не ги записва на видни места или на места, достъпни за трети лица. Нито Файър, нито Пейнетикс носят отговорност за претърпени от Търговеца вреди в следствие на неприлагане на достатъчни мерки за сигурност от Ваша страна.

7.3. Ние имаме право да деактивираме всеки идентификационен код или парола на Търговеца, независимо дали са избрани от Търговеца или са му предоставени от нас, по всяко време, ако по наше разумно мнение Търговецът не е изпълнил някоя от разпоредбите на тези Общи условия.

7.4. Търговецът следва да проверява периодично историята на Трансакциите по Сметката чрез API на Файър Системата за плащания или чрез BACB Pay Бизнес. Ние ще предоставяме на Търговеца извлечение за скорошни трансакции на посочен от Търговеца електронен адрес (имейл), като Търговецът може да запази копие на това извлечение за своя архив.

7.5. Докладване на нарушения на сигурността и/или за неразрешени или неточно изпълнени транзакции:

7.5.1. Ако Търговецът знае или подозира, че:

а) някой друг има достъп до Файър Системата за плащания; или

б) идентификаторите или паролата на Търговеца, или всяка друга информация за сигурността е известна или станала достъпна до трето лице; или

в) е извършена неразрешена, сгрешена или неточно изпълнена операция от Сметката, Търговецът трябва да уведоми Пейнетикс незабавно в писмена форма на имейл help@pay.bacb.bg, като наред с това, да се обадите на тел. +35970012207, който е на разположение между 09:00 и 18:00 (Източно Европейска часова зона) от понеделник до петък.

7.6. Пейнетикс не носи отговорност за сгрешена, неизпълнена или неточно изпълнена Трансакция, ако му е предоставена грешна, непълна или неточна информация за Трансакцията.

7.7. Ако Търговецът смята, че сгрешена Трансакция е била обработена или че Трансакцията е била извършена неправилно, трябва да се свърже с нас незабавно на нашата гореща линия за услуги, която е на разположение между 07:00 и 18:00 часа (Източно Европейска часова зона) от понеделник до петък или да ни уведоми незабавно в писмена форма на имейл help@pay.bacb.bg.

7.8. Търговецът е длъжен да спазва всички мерки за сигурност, описани в техническата документация за интеграция със Файър Системата за плащания. Това включва, но не се ограничава до валидиране спрямо указания алгоритъм на заявките за потвърждаване на трансакции, изпратени от Файър Системата за плащания към Търговеца.

РАЗДЕЛ VIII: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

8.1. Търговецът е длъжен да:

8.1.1. спазва клаузите на тези Общи условия и всякакви правила, свързани с Договора, наложени от нас или от която и да е страна, избрана от нас;

8.1.2. разрешава спорове с Клиенти относно продукти и услуги, закупени с Трансакция по Договора своевременно, както и да възстановява средствата за върнати/отказани стоки и услуги;

8.1.3. не използва търговската марка на Пейнетикс или Файър за каквито и да е други цели, освен тези, за които Страните писмено и изрично са се споразумели;

8.2. Търговецът трябва да се въздържа от следните действия във връзка с каквито и да било Трансакции по Рамковия договор, а именно:

8.2.1. Да предава или приема Трансакция, която не произтича директно от отношения между Търговеца и Клиент за купуването или наемането на стоки или изпълнението на услуги;

8.2.2. Да използва Файър Системата за плащания с незаконна цел;

8.2.3. Да иска изпълнение на вече изпълнена Трансакция, независимо от съгласието на Клиента;

8.2.4. Да инициира платежна операция без достатъчен баланс по Сметката;

8.2.5. Да използва Файър Системата за плащания и Сметката за цели, които не са позволени от тези Общи условия и закона;

8.2.6. Да си прави извод или предава каквато и да е информация относно кредитоспособността на лице, кредитното положение, кредитната способност, характер, общата репутация, личните характеристики или начина на живот, при недостатъчна наличност по сметка/карта на Клиент за извършване на Трансакцията.

8.2.7. Да разкрива каквато и да е информация, получена чрез Файър Системата за плащания, освен необходимото разкриване на заинтересовани Клиенти или Пейнетикс;

8.2.8. Да прибавя каквито и да са данъци към Трансакцията, освен ако приложим закон или друг действащ нормативен акт позволява да налага данък. Какъвто и да е данък, ако е позволен, трябва да бъде включен в цената за стоката/услугата и да не се събира отделно;

8.2.9. Да изплаща средства във формата на пари в брой или парични еквиваленти или други менителнични ефекти; освен суми, дължими в брой във връзка с договорни отношения между Търговеца и Клиента;

8.2.10. Да събира или рефинансира каквато и да е дължима глоба или наказание от какъвто и да е вид, загуби, вреди или каквито и да са други разходи, които са извън общата продажна цена на стоката/услугата, без изрично да е уведомил Клиента;

8.2.11. Да извършва обратна Трансакция за върнати стоки или услуги, платени в брой;

8.2.12. Да извършва възстановяване на средства в брой на Клиент, който е направил покупка чрез Приложение, поддържано от Файър. Всички обратни Трансакции ще бъдат изпълнени към същата Сметка на Клиента, от която е направена Трансакцията;

8.2.13. Да приема Трансакция, която Търговецът знае, или трябва да знае, че е, или има съмнение, че е в противоречие на закона;

8.2.14. Да извършва дейност под търговско наименование или търговска дейност, различни от посоченото в или одобрени писмено от Пейнетикс;

8.2.15. Да обработва Трансакция, която нарушава какъвто и да е закон, наредба или регламент, приложим в търговията му;

8.2.16. Да обработва Трансакция, която не представлява добросъвестна продажба на стоки или услуги;

8.2.17. Да продава, превежда, предоставя или заменя информация за номера на сметката/картата на Клиент, налична в документи по Трансакцията, да предоставя списъци с имейли или други бази данни, придобити от Търговеца, на каквито и да е трети страни без изричното предварително съгласие на Клиента;

8.2.18. Да спазва приложимите закони, подзаконови нормативни актове и регламенти в сила.

8.3. Пейнетикс се задължава да направи превод към Сметката на Търговеца за Трансакции, при положение, че: i) Трансакцията отговаря на изискванията, предвидени в тези Общи условия; и ii) Търговецът е изпълнил задълженията си съгласно и тези Общи условия.

8.4. Търговецът трябва да спазва правилата и всички вътрешни разпоредби, правила, регулации, политики и насоки на Пейнетикс и Файър, за които е уведомен. Търговецът ще показва на видно място в своята търговска мрежа рекламни и други материали , предоставени от Пейнетикс и/или Файър. При условие на предварително писмено съгласие на Пейнетикс и/или Файър и при такива условия, предложени от Пейнетикс и/или Файър, Търговецът може да използва търговските им марки и отличителни знаци в собствената си реклама и рекламни материали.

8.5. Пейнетикс не е отговорно за загуба или вреда, причинена от:

- неосъществена Трансакция, в резултат от дефектен или неправилно функциониращ софтуер, независимо дали е притежание на Пейнетикс, Файър или Търговеца, или

-невъзможност за предоставяне на услугите, предмет на тези Общи условия, причинени пряко или непряко от прекъсване, неизправност или прекратяване на каквато и да е услуга, предоставена от трета страна, включително, но без да се ограничава до, прекратяването на договори с компютърни хардуерни доставчици, процесори или разработчици, независимо дали са прекратени от Пейнетикс, Файър или от което и да е трето лице, по каквато и да е причина, или

- или прекъсване или прекратяване на която и да е услуга, причинена от форсмажорно обстоятелство.

РАЗДЕЛ IX: ОТГОВОРНОСТ

9.1. Търговецът следва да полага всички необходими грижи, както и да изпълнява всякакви действия и прилага всички необходими мерки за опазване и защита на Сметката и достъпа си до Файър Системата за плащания, както и да полага всички разумни усилия за недопускане на достъп до Сметката от трето лице или използване по друг неправомерен начин и други рискове (неправомерно използване), с усилията, които полага за опазване на собственото си имущество. Търговецът е длъжен да не записва каквато и да е информация за паролата за достъп до Файър Системата за плащания и да не предоставя подобна информация на трети лица. Нито Пейнетикс, нито Файър носят отговорност при непозволено и неразрешено ползване на Файър Системата за плащания и Сметката от трети лица.

9.2. Търговецът е отговорен пред Клиента за всички дефекти и отклонения в качеството, състоянието и изпълнението на продадените стоки или услуги. Такива дефекти и/или отклонения, както и недоставянето или непълно доставяне на стоките/услугите, платени чрез Трансакция на Клиент или която и да е трета страна, определена от Клиента, винаги ще се счита за неизпълнение на задълженията на Търговеца съгласно тези Общи условия, при условие, че това води до оспорване на Трансакция

9.3. Търговецът е длъжен, при Наша молба, да ни възстанови всички суми, ведно с лихви и такси, които Пейнетикс е платило/възстановило на Клиент или каквато и да е друга трета страна, като последица от:

9.3.1. Нарушение на Търговеца на чл. 9.1 по-горе;

9.3.2. Нарушение на Търговеца на чл. 8.1 по-горе, включително ако Търговецът, без да е положил дължимата грижа, е приел плащане, което е извършено чрез непозволени методи;

9.3.3. Факта, че Търговецът, по какъвто и да е начин е нарушил задълженията си съгласно, или е действал в нарушение на тези Общи условия или приложимия закон, приложимия местен закон на Търговеца или регламенти на държавен орган.

9.4. Нито Пейнетикс, нито Файър са страна в отношението между Търговеца и Клиента и съответно не носят отговорност при спорове между Търговеца и Клиента, както и не са задължени да предприемат каквито и да било мерки при възникнали спорове между Търговец и Клиент, свързани със закупените стоки/услуги. Съответно Търговецът не е страна в отношенията между Клиента и Пейнетикс във връзка с предоставяните на Клиента платежни услуги, както и в отношенията между Клиента и Файър във връзка с ползваното от Клиента Приложение поддържано от Файър, съответно Търговецът не носи отговорност и не предприема мерки при спорове между тях, ако тези спорове са пряко свързани с предоставянето на платежната услуга.

9.5. Търговецът се съгласява и задължава да не прави опити за възпроизвеждане на Файър Системата за плащания, да не извършва реверсивен инженеринг, както и да се въздържа от всякакви други действия и дейности с цел копиране или промяна на кода на Файър Системата за плащания.

9.6. Търговецът се задължава да не използва Файър Системата за плащания с цел неправомерна лична облага, нито да го ползва за цели и действия, които противоречат на добрите нрави и добрите търговски практики.

9.7. Ние не гарантираме и не обещаваме, че Файър Системата за плащания ще отговаря на специфичните изисквания на Търговеца или че работата на Файър Системата за плащания ще бъде по всяко време непрекъсната или без грешки, или че е невъзможно нормалната дейност на Файър Системата за плащания да бъде засегната и препятствана от зловреден софтуер или програми, които могат да бъдат използвани за достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни или други компютърни програми, използвани от Вас, или че дефекти във Файър Системата за плащания ще бъдат коригирани (въпреки че ние ще се стремим да помогнем на Търговеца, ако се свърже с нас).

9.8. Търговецът следва да ни уведомите незабавно и при всички случаи не по-късно от един месец от извършването им за всяко нарушение, непозволено ползване, неразрешена операция или съмнение за неоторизиран достъп до Сметката, на следните имейл адреси: help@pay.bacb.bg; support@paynetics.digital или на тел.: 0700 12207. При неспазване на сроковете, посочени в предходното изречение, Пейнетикс не носи никаква отговорност спрямо Търговеца.

РАЗДЕЛ X: ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

10.1. Всички права върху интелектуална собственост върху Файър Системата за плащания по целия свят принадлежат на нас. Правата върху Файър Системата за плащания се лицензират (не се продават) и Търговецът няма права върху или към Файър Системата за плащания освен правото да го използва в съответствие с условията на настоящите Общи условия.

10.2. Всички функционалности на Файър Системата за плащания, включително специфичният дизайн и структурата на отделните програми, са част от нашите търговски тайни и / или обекти, защитени с авторски права. Следователно, Търговецът се съгласява да не разпространява, предоставя, копира или по друг начин предоставя на трети лица такива търговски тайни или материали, защитени с авторски права, без предварителното наше писмено одобрение.

РАЗДЕЛ XI: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА

11.1. Файър и/или Пейнетикс могат да прехвърлят правата и задълженията си по сключен Рамковия договор на друго дружество или лице (включително един на друг, ако е законно) по всяко време, като правата на Търговецът съгласно настоящите Общи условия няма да бъдат засегнати. Търговецът няма право да прехвърля правата и задълженията си по Рамковия договор и настоящите Общи условия на трето лице без нашето писмено съгласие, освен в случаите на универсално правоприемство.

РАЗДЕЛ XII: ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

12.1. Ние имаме право да извършваме едностранно промени в Общите условия или Тарифата, като предоставим промените на Търговеца на дълготраен носител чрез публикуване на уебсайта на Пейнетикс/Файър, чрез известие в профила на Търговеца в BACB Pay Бизнес или чрез имейл най-малко 10 дни преди съответните промени да влязат в сила. Търговецът може да получи информацията за предстоящите промени на хартиен носител при поискване, направено чрез имейл. В случай че Търговецът не е съгласен със съответните изменения, той може да прекрати този Договор съгласно разпоредбата на чл. 12.2 по-долу.

12.2. Търговецът има право да прекрати Рамковия договор по всяко време с писмено известие до нас. В случай че Търговецът не е съгласен с промени в Общите условия и/или Тарифата, съгласно описаното в чл. 12.1., то писменото известие по този член трябва да бъде получено от Пейнетикс преди датата на влизане на измененията в сила.

12.3. Ние имаме право да прекратим Договора с Търговеца, като изпратим писмено известие до Търговеца, ако той наруши която и да е разпоредба от настоящите Общи условия, включително при едно от следните условия:
Търговецът нарушава някоя от разпоредбите на настоящите Общи Условия или условията на Рамковия договор;

- ако Търговецът не е платил дължими такси към нас;

- в случай на подадена молба или постановено решение за образуване на производство по несъстоятелност за Търговеца или започната процедура по ликвидация за Търговеца;

- ако в разумен срок, посочен от нас, Търговецът не ни предостави информация, която е необходима за предоставяне на услугите по сключения Договор;

- Търговецът използва нашите услуги по начин, който нарушава правата на другите ни клиенти или предприема каквито и да било действия, които според нашето разумно мнение биха могли да навредят на нашата репутация или сигурност;

- Търговецът нарушава или се опитва да наруши защитата на нашия Файър Системата за плащания (включително, но не само: да променя или да опитва да променя всякаква информация, предприема неупълномощени влизания, неоторизиран достъп или изтриване на данни, както и намеса в услугата, системата, всякакъв вид, спам, хакерство, фалшифициране на данни или други разрушителни или вредни действия или застрашаване на сигурността по какъвто и да е начин);

- считаме, че използва услугите ни за измамна, незаконна или дейност, противоречаща на добрите нрави или добрите търговски практики, или позволява на трето лице да направи това.

12.4. Вън от случаите по чл. 12.3, ние имаме право да прекратим договора с Търговеца, като изпратим най-малко едномесечно предизвестие.

12.5. При прекратяване на Договора по някой от начините, посочени в чл. 12.1-12.4, достъпът на Търговеца до Файър Системата за плащания ще бъде блокиран, наличните средства по Сметката му обратно изкупени и равностойността им преведена по посочена от Търговеца банкова сметка, след удържане на всякакви Такси, суми за санкции или други дължи суми към нас.

12.6. При прекратяване на този Договор, Търговецът трябва да премахне всякакви препратки към Пейнетикс и/или Файър от всички промоционални материали и литература, споразумения или свои уебсайтове, а Пейнетикс и Файър - да прекратят ползването на марки и наименования на Търговеца, свързани с тези Общи условия.

РАЗДЕЛ XIII: ИЗВЕСТИЯ

13.1. Всяко известие по този Договор трябва да бъде предадено писмено и подписано от или от името на страната, която го предава и трябва да бъде доставено или на ръка, или по пощата с препоръчано писмо,. или да бъде изпратено по имейл до лицата и адресите за контакт, посочени в т.13.3 и 13.4. Независимо от горепосочено, ние можем да известим Търговеца по имейл по някой от имейл адресите, регистрирани във Файър Системата за плащания.

13.1.1. С приемането на настоящите Общи условия, всички Търговци, сключили Рамков договор дистанционно чрез BACB Pay Бизнес, както и Търговците, сключили Рамков договор присъствено, но притежаващи регистриран профил в BACB Pay Бизнес, се съгласяват, че отношенията им по Рамковия договор ще се уреждат с настоящите Общи условия, които заместват изцяло вече сключените рамкови договори с „Пейнетикс”АД

13.2. Страните се съгласяват да водят комуникацията във връзка с Рамковия договор на български или английски език.

13.3. Търговецът трябва да поддържа актуален текущия си адрес за кореспонденция и поне един валиден имейл адрес с нас и от него ще се изисква да го проверява периодично и често за Входящи съобщения.

13.4. Известия до нас могат да бъдат изпращани на следните адреси: support@paynetics.digital; help@pay.bacb.bg или на адрес: България, гр. София, п.к. 1407, бул. Джеймс Баучер 76А, сграда „Хил Тауър“, ет. партер.

РАЗДЕЛ XIV: ОДИТ И ПРОВЕРКИ

14.1. Ние можем да одитираме съответствието на Търговеца с разпоредбите на тези Общи условия. Такъв одит може да бъде извършен за сметка на Пейнетикс след предварително уведомяване на Търговеца. Търговецът трябва да предостави цялата нужна информация, поискана от нас, за извършване на одита.

14.2. Търговецът разрешава страни, с които ние сме се свързали, да разкриват информация, поискана от нас, и Търговецът се съгласява да ни предоставя отделно разрешение за разкриването на каквато и да било информация, ако е поискано такова.

14.3. Търговецът трябва да ни предостави такава информация, каквато Пейнетикс може основателно да поиска периодично, включително, без да се ограничава до, финансови отчети и информация, отнасяща се до финансовото състояние на Търговеца на базата на действащото законодателство. Такава информация трябва да е вярна, пълна и точна.

14.4. При поискване от наша страна, Търговецът трябва да ни предостави удостоверение за липсата на производство по несъстоятелност и/или ликвидация относно търговското му дружество. В случай че започне такава процедура, ние имаме правото да прекратим Договор и да задържим суми от Сметката на Търговеца, дължими към Пейнетикс или Файър, съгласно тези Общи условия и Тарифата.

РАЗДЕЛ XV: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Търговецът се задължава да ни уведоми незабавно, в писмена форма, относно каквито и да било промени, свързани със състава на съвета на директорите, управляващия директор, управителя, името на дружеството, структурата на собственост, адрес, телефонен номер и факс, имейл адрес, промени в дейностите и други обстоятелства, които могат да бъдат от значение за сключени Договор, съгласно тези Общи условия.

15.2. Всяка Страна трябва също да извести другата незабавно в случай на събития, за които може да се приеме, че могат да повлияят или ще повлияят върху изпълнението на тези Общи условия, в цялост или отчасти. От изключително значение е всички планувани промени в IT системата на съответната Страна, за които, може да се предположи, че биха повлияли на отношенията, произтичащи от , е да се оповестяват на насрещната Страна незабавно при плануването им.

15.3. Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си поради Форс Мажор. Тези форсмажорни обстоятелства включват, наред с всичко останало,: война, военни действия, терористични действия, забрани за внос и износ, природни бедствия, ограничения в обществения транспорт, недостатъци или закъснения в енергийните доставки или телефонните връзки, действията или бездействията на държавни органи, ново или изменено законодателство, нареждания или действия на държавни органи, работнически конфликти, блокади, пожар, наводнения, огромни загуби или разрушение на собственост или големи аварии, масова епидемия, също както дефекти или закъснения в продукти или услуги от доставчици на софтуерни услуги, интернет, като последствие на обстоятелствата, заявени по-горе (всяко от тях “Форсмажорно обстоятелство”). В случай, че изпълнението на Рамковия договор е съществено възпрепятствано за период от по-дълъг от петнадесет (15) Работни дни заради Форсмажорното обстоятелство, всяка от страните, без да носи отговорност за това, има правото да прекрати Договор чрез отправяне на писмено известие до другата Страна в този смисъл.

15.4. Страните нямат право да разкриват на която и да е трета страна информация, свързана със съдържанието на Рамковия договор и неговото изпълнение. Никоя от Страните не може да разкрива на която и да е трета страна информация, свързана с дейността на другата Страна, която представлява бизнес или търговска тайна. Въпреки това, Търговецът се съгласява, че Пейнетикс и Файър имат право да прехвърлят подобна информация, както е посочено в предходното изречение на i) дружества в групата на Пейнетикс ; ii) дружества, с които Пейнетикс си сътрудничи с цел да се подобри изпълнението на Рамковия Договор и iii) компании, с които Пейнетикс си сътрудничи или е в договорни отношения. Търговецът се съгласява, че Пейнетикс и Файър могат да разкриват информация, необходима с цел свързване към поисканата услуга, като например име на дружеството, регистрационен номер и други доставчици на платежни услуги, изисквана от закона, законови разпоредби, разпореждания на компетентен орган или съд.

15.5. За неуредените в тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, възникнали от или свързани със сключения Договор или тези Общи условия, са предмет на разрешаване от Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата в състав от трима арбитри.

15.6. Копие от Общите условия и Тарифата, както всяко допълнително споразумение между Страните, може да бъде изискано от Търговеца и ще бъде предоставено от нас в електронна форма на посочен от Търговеца имейл адрес или на хартиен носител, на посочен от Търговеца физически адрес.

15.7. С приемането на тези Общи условия Търговецът се съгласява, че на основание чл. 46, ал. 5 от ЗПУПС страните уговарят, че в отношенията им няма да се прилагат изискванията на глава четвърта от ЗПУПС, като редът за извършване на промени в тези Общи условия и Тарифата, редът за предоставянето на информация на Търговеца, както и редът за прекратяване на Договора, се извършват съгласно предвиденото тук по-горе.

15.8. На основание чл. 67, ал. 4 от ЗПУПС страните уговарят, че в отношенията им няма да се прилагат чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 4 и 5, чл. 78, 80, чл. 82, ал. 2 и 3, чл. 85, 91, 92, чл. 93, ал. 1 и чл. 94 от ЗПУПС. Без да се засягат уговорките по предходното изречение, страните се договорят за срок, различен от предвидения в чл. 77 от ЗПУПС, а именно, за срок – незабавно след узнаване за операцията, но не по-късно от един месец от задължаване на сметката на Търговеца.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ТАРИФА
Такси и платежни услуги Еднократна такса Месечен абонамент Цена на трансакция
Такса Интеграция без такса
Откриване и поддръжка на бизнес сметка без такса
Такса Трансакция
(приспада се от стойността на съответната трансакция)
0,80%*
*мин. 0,10 лв./ мин .0,05 лв. за търговци с ATV под 2 лв.
Такса Извлечение без такса
Такса възстановяване на сума 0.80%*
*мин. 0,10 лв./ мин .0,05 лв. за търговци с ATV под 2 лв.
Такса Изплащане (мигновено) на печалби, ваучери и др. към клиентска сметка 0,80 лв.
Такса превод по собствена сметка в лева в друга платежна институция 0,95 лв.
Публикуване на една оферта месечно във phyre, A1 Wallet, Pay by VIVACOM, BACB Pay без такса
Изпращане на имейл или пуш известие до предварително дефинирана група потребители 0,20 лв. при изпращане до
10 000 потребителя; 0,10 лв. при изпращане до над 10 000 потребителя